سد تنظیمی-انحرافی کرخه (پای پل) و نیروگاه

در 25 كیلومتری شمال اندیمشك كه اولین سد از نوع بتن غلتكی (RCC) در ایران و بزرگترین سد تنظیمی-انحرافی كشور با 350 متر طول بخش بتنی و 730 مترطول بخش خاكی می‌باشد. احجام عمده كار شامل 1.8میلیون مترمكعب خاكبرداری، 80 هزارمترمكعب سنگبرداری، 260 هزار مترمكعب بتن‌ریزی معمولی، 60 هزار مترمكعب بتن غلتكی، 1.1 میلیون مترمكعب خاكریزی و 45,000 متر مربع دیوار آب بند است.

وضعیـــت :

اتمام یافت

اطـلاعات کـارفرما :

شركت سهامی آب و برق خوزستان

مشــاور :

شركت مهندسی مشاور مهاب قدس

درصـد پیشـرفت :

%100

مـــوقعیت:

خوزستان

گالری تصاویر سد تنظیمی-انحرافی کرخه (پای پل) و نیروگاه
6LeErrEcAAAAAD0XybIVwkrNUJYWUePccsllf5fL