تونل قطعه 2 توسعه شمالی خط یک مترو تهران

در محدوده خیابان میرداماد تا خیابان ظفر بطول كلی 1,592 متر شامل حفاری و پوشش بتنی بصورت تونل دو خطه با عرض حفاری شده(قبل از لاینینگ) 8.2 متر وارتفاع 6.8 متر واحجام عمده كار شامل 130 هزار مترمكعب حفاری زیرزمینی و 39 هزار مترمكعب بتن ریزی می باشد.

وضعیـــت :

اتمام یافت

اطـلاعات کـارفرما :

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه

مشــاور :

مهندسین مشاور پارس اسلوب

درصـد پیشـرفت :

%100

مـــوقعیت:

تهران

گالری تصاویر تونل قطعه 2 توسعه شمالی خط یک مترو تهران
6LeErrEcAAAAAD0XybIVwkrNUJYWUePccsllf5fL